Дейности при покупка на имоти

Дейности при покупка на имоти

А) Избор на имот

Преглед на апартаментите в комплекс „Балчик Гардънс " можете да направите лесно и удобно в секция „Апартаменти " в главното меню.  Навигацията в раздела е обектно ориентирана и Ви води последователно в избора. При избран от Ваша страна имот, за него се визуализира информация в детайли.

Комплексът предлага апартаменти с различни по квадратура площи с цел да се приближи максимално до Вашата представа за уют и пространство. Всички жилища са с отлично функционално разпределение на площта и гарантират оптималната им употреба.

Б) Резервация

След ката сте направили своя избор сред наличните за продажба имоти, следва втора стъпка в процеса на покупка - резервиране на конкретния имот за ограничен период от време. С резервацията Вие получавате гаранция, че апартаментът ще бъде запазен за Вас и няма да бъде предлаган за продажба в рамките на периода на резервацията.

Резервирането на имот се извършва в два стъпки, Първа стъпка е попълване на резервационен формуляр или контакт с нашия екип, на посочените в сайта координанти за връзка.

След попълване на резервационния формуляр  следва втора стъпка - заплащане на депозит в размер на 5 000 евро, с който гарантирате пред нас, Вашето сериозно намерение да закупите конкретния имот. С получаването на депозита ние Ви гарантираме, че имотът, който сте избрали няма да бъде предлаган на потенциални купувачи в продължение на 14 календарни дни от датата на получаване на депозита.

След изтичане на 14 дневния период ако желаете да си закупите имота се премината към следващата стъпка- сключване на предварителен договор за покупко-продажба на избрания имот.

Ако след този период не желаете да го закупите, внесения депозит не се връща , а имота се обявява отново като свободен за продажба.

В) Сключване на предварителен договор

В Предварителният договор за покупко - продажба на недвижим имот са подробно описани страните Продавач и Купувач, имотът, който купувате, начинът на издаването му, начинът на заплащане и сроковете, в които двете страни по договора се ангажират да изпълняват своите задължения. Ваше право е в деня на подписване на Предварителния договор да се запознаете с документите, удостоверяващи собствеността и правото на Продавача да продава конкретния имот, както и с разрешенията, с които разполага, за да изпълни предмета на договора.

Заплащането на апартамент в комплекс "Балчик Гардънс" се извършва по следната схема на разсрочено плащане:
1.    50% от продажната цена - в деня на подписване на предварителен договор за покупко-продажба;
2.    50% от продажната цена – в деня на прехвърляне на собствеността, но не по – късно от 1 месец след сключване на предварителния договор за покупко-продажба.

Уведомяваме Ви, че всички суми посочени в сайта са с включен ДДС и срещу всяко плащане от Ваша страна получавате фактура, удостоверяваща сумата, основанието и датата на плащане. От особена важност  е преди да направите паричен превод да попълвате изрядно и точно платежните нареждания с необходимите реквизити - Вашето име и номерът на имота, който купувате.

Г) Предаване на владение

Ваше е решението дали да присъствате лично на прехвърляне на собствеността пред Нотариус на Ваше име или да упълномощите трето лице да Ви представлява и да действа от Ваше име и във Ваша полза. В случай, че сте избрали да бъдете представлявани от трето лице при нотариалното прехвърляне на собствеността върху имота на Ваше име, Ви съветваме да се уверите лично какви права давате на упълномощеното лице, както и в коректното описване на имота, който е предмет на прехвърляне.

Уведомяваме ви за датата и часа на нотариалното прехвърляне на собствеността,като и какви  документи следва да носите със себе си, както и за размерът на дължимите в деня на нотариалното прехвърляне, данъци , нотариални такси и адвокатско възнаграждение за оформяне на документите.

Напомняме Ви, че при прехвърляне на собствеността са необходими Вашите паспортни данни. За това, ако вписаните в Предварителния договор лични данни междувременно са претърпели промяна, е необходимо да се свържете с нас, за да бъде изготвен коректно Вашият нотариален акт.

След прехвърляне на собствеността на Ваше име, следва приемане на владението на имота от Ваша страна. Това означава практическото обитаване и използване на апартамента, както и притежаване на ключовете за него. Предаването на владението се осъществява на място в апартамента, в комплекс «Балчик Гардънс»  със  съставянето на Приемо-предавателен протокол, като в него се записват всички забележки в строителните и/или довършителните работи на апартамента, ако има такива. При установени забележки ние имаме ангажимента да ги отстраним в определен срок, в зависимост от конкретния случай. С встъпването във владение на апартамента процесът на покупко - продажба приключва.

Заедно с Нотариалният акт, в същия ден се подписва и Договор за поддръжка и стопанисване на комплекс "Балчик Гардънс" , подробна информация, за който има при избор на определен имот за продажба.